Verloning

Weddeschalen

Functie

A1a-A2a-A3a diverse diensthoofden, staffuncties en pyscho-pedagogische functies
A5a-A5b HR directeur
A4a-A4b diverse directiefuncties
B1-B2-B3

diverse administratief deskundige functies, staffuncties

B4-B5 diverse afdelingsverantwoordelijken en informatici
C1-C2 thuiszorgkundige
C1-C2-C3 diverse administratief medewerkers, technische medewerkers en teamleiders
D1-D2-D3 diverse administratief bediendes en kinderbegeleiders buitenschoolse opvang
E1-E2-E3

schoonmakers en polyvalent medewerkers

IFIC-verloning          

Functie

categorie 4

schoonmaker WZC, polyvalent medewerker (keukenhulp WZC)

categorie 8 logistiek medewerker WZC, zorgkundige (niet-RIZIV)
categorie 11 zorgkundige WZC, kinderbegeleider
categorie 12 animator, leefgroepbegeleider, technisch medewerker WZC, administratief medewerker Thuisverpleging
categorie 13 verantwoordelijke Schoonmaak en Logistiek
categorie 14B gegradueerd verpleegkundige WZC, gegradueerd thuisverpleegkundige
categorie 14 bachelor verpleegkundige WZC, bachelor thuisverpleegkundige, ergotherapeut WZC, maatschappelijk werker WZC, keukenverantwoordelijke
categorie 15 kinesitherapeut WZC, verpleegcoach Thuisverpleging
categorie 16 psycho-pedagogisch adviseur WZC
categorie 17

teamcoach, verantwoordelijke Thuisverpleging