Herlocalisatie WZC Ter Berken

Wat?

Het veranderend zorglandschap en noodzakelijke renovatiewerken zorgen ervoor dat Motena de capaciteit van zijn woonzorgcentra proactief herschikt. Nadat de renovatiewerken en uitbreiding van woonzorgcentra De Waterdam en Sint-Henricus zijn afgerond, zal het gebouw van Ter Berken vanaf 2024 niet langer functioneren als woonzorgcentrum. Alle bewoners kunnen daarna terecht in een van de andere woonzorgcentra van Motena en ook de medewerkers van Ter Berken kunnen daarna aan de slag blijven op een van onze locaties, waarbij er dus geen sprake is van afvloeiingen.

1. Evolutie in de ouderenzorg

De beslissing rond de sluiting van WZC Ter Berken werd genomen op basis van een aantal belangrijke elementen:

 • De wachtlijsten van de woonzorgcentra krimpen, behalve voor WZC Sint-Henricus. Het aanbod in de regio is sterk gestegen en er is een steeds sterkere tendens om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen.
 • Op middellange termijn zal de private sector heel wat bijkomend woonzorgaanbod realiseren in de regio Roeselare. De woonnood verschuift ook steeds meer richting alternatieve woonvormen, zoals assistentiewoningen.
 • De overheid zet toekomstgewijs prioritair in op thuiszorg.
 • De renovatie van WZC Ter Berken zou een grote kost met zich meebrengen, zonder dat daarbij de nodige garanties kunnen worden gegeven voor de toekomst.

2. Geen renovatie voor WZC Ter Berken


Motena heeft op vandaag vier woonzorgcentra. Het woonzorgcentrum (WZC) Ter Berken, gelegen in het centrum van de stad, is daar één van. WZC Ter Berken (90 woongelegenheden) werd eind 1995 geopend en werd gebouwd in een leasingformule met het toenmalige Gemeentekrediet op de grond van de stad Roeselare. Aanvankelijk was het de bedoeling het gebouw grondig te renoveren.

Een grondige studie leidde echter tot de conclusie dat we beter afzien van de geplande renovatie:

 • Na renovatie zou het WZC Ter Berken nog steeds over 90 kamers van slechts 15 m2 beschikken. De hedendaagse norm bedraag 25 m2 per bewoner.
 • Het mogelijk samenvoegen van kamers naar een groter woonoppervlak is geen optie, gezien Ter Berken reeds vandaag wordt beschouwd als een te kleine operationele schaal om op een rendabele manier te kunnen exploiteren. In de sector gaat men momenteel uit van minstens 120 kamers als minimale grootte.
 • De renovatiekost van WZC Ter Berken loopt op tot minstens 8 miljoen euro en biedt bovendien geen sluitende garanties voor een stabiele en concurrentiële zorginfrastructuur op lange termijn.
 • Voor onze andere woonzorgcentra is in het meerjarenplan al een investeringsprogramma opgenomen.
 • In De Waterdam staat een afgewerkte, leegstaande verdieping onmiddellijk ter beschikking die op korte termijn niet in exploitatie kon worden genomen omwille van de capaciteitsbevriezing door de Vlaamse overheid.

3. Bewoners kunnen blijvend terecht Motena

Op termijn zullen we 28 woongelegenheden overhevelen naar WZC De Waterdam en 38 woongelegenheden naar WZC Sint-Henricus. In totaal zullen er dus 24 woongelegenheden minder zijn dan vandaag. De voorziene investeringsmiddelen voor WZC Ter Berken zullen worden ingezet voor de laagbouw van WZC De Waterdam en voor WZC Sint-Henricus. 

 • Sint-Henricus krijgt een bijkomende dagzaal en een nieuw dagverzorgingscentrum. Daarnaast zullen ook de nodige renovatiewerken worden uitgevoerd in de keuken. Er zullen ook 38 kamers extra worden voorzien voor bewoners van Ter Berken.
 • Voor WZC De Waterdam zijn vervangingsinvesteringen gepland voor de laagbouw (oude Ter Dreve). De renovatie van de laagbouw wordt nu aangevuld met uitbreiding van de dagzalen en verpleegposten waardoor na het einde van de werken 28 bewoners van WZC Ter Berken in de beschermende en vernieuwde zorginfrastructuur verhuizen naar de laagbouw.

 

4. WZC Ter Berken blijft voorlopig nog actief als woonzorgcentrum


Tot de renovatiewerken en uitbreiding van woonzorgcentra De Waterdam en Sint-Henricus zijn afgerond, zal WZC Ter Berken op volledige capaciteit blijven draaien. De noodzakelijke instandhoudingswerken zullen worden uitgevoerd om 100% te blijven voldoen aan de eisen die Motena vandaag vooropstelt. In dit scenario hoeven dan ook geen bewoners tijdelijk te verhuizen.

Het zorgconcept van WZC Ter Berken, specialisatie in de zorg voor personen met dementie en psychogeriatrische zorg, blijft binnen Motena een belangrijke plaats krijgen. In WZC De Waterdam zullen 66 bewoners met dementie in de laagbouw een thuis vinden en wordt voorgesteld een pionierafdeling voor personen met jongdementie op te richten. Daarmee zou Motena een toonaangevende positie in de regio verwerven die inspeelt op een reële nood. Tevens laat de site toe om beter in te spelen op een totaalbeleving van de zorgbenadering. In tegenstelling tot de site Ter Berken kan De Waterdam bijvoorbeeld inzetten op veilige groeninfrastructuur (vb. dwaaltuin).

5. Impact op medewerkers


De afbouw van 24 woongelegenheden zal geen afvloeiingen met zich meebrengen. Er werd een plan opgesteld waarbij de medewerkers hun job verder zullen uitoefenen in andere centra binnen Motena. 

Waar kan ik terecht?